viikko 8

TYÖLLISTYMINEN JA KOULUTUS
21. Klubitalo mahdollistaa jäsentensä paluun ansiotyöhön siirtymätyön, tuetun työn ja itsenäisen työn avulla. Siksi Klubitalolla ei ole jäsenten työllistymistä varten sisäistä
liiketoimintaa, erillisiä liikeyrityksiä eikä suojatyöpaikkoja.

Viikko 9


22. Klubitalolla on oma siirtymätyöohjelma, joka tarjoaa jäsenille mahdollisuuden työskennellä avoimilla työmarkkinoilla. Klubitalon siirtymätyöohjelmaan kuuluu oleellisena piirteenä se, että Klubitalo takaa sijaisen kaikille siirtymätyöpaikoille jäsenten
poissaolojen ajaksi. Lisäksi siirtymätyöohjelma täyttää seuraavat peruskriteerit:
a. Halu tehdä työtä on tärkein yksittäinen tekijä, joka vaikuttaa mahdollisuuteen päästä siirtymätyöhön.
b. Jäsenellä on mahdollisuus päästä siirtymätyöhön riippumatta siitä, kuinka hyvin hän on onnistunut edellisissä siirtymätyöpaikoissa.
c. Jäsenet työskentelevät työnantajan  toimitiloissa.
d. Työnantaja maksaa suoraan jäsenille vähintään kunkin alan työehtosopimuksen mukaisen minimipalkan.
e. Siirtymätyöpaikat kattavat laajan valikoiman erilaisia työmahdollisuuksia.
f. Siirtymätyö on osa- ja määräaikaista, yleensä 15–20 tuntia viikossa, kestoltaan 6–9 kuukautta. Lukuohje: aika- ja tuntirajat kansainvälisten suositusten mukaiset.
Suomessa käytännössä eivät täysin toteudu johtuen mm. Suomen tukijärjestelmän ominaispiirteistä ja jäsenten yksilöllisistä elämäntilanteista ja työnantajan tarpeista.
g. Jäsenten valitseminen ja perehtyminen siirtymätyöhön on Klubitalon, ei työnantajan vastuulla.
h. Klubitalon jäsenet ja henkilökunta selvittävät yhdessä siirtymätyön vaikutukset jäsenen etuuksiin.
Lukuohje: Suomessa Klubitalot myös keräävät tietoa esim. kannustinloukuista ja pyrkivät vaikuttamaan päättäjiin.
i. Siirtymätyöohjelmaa hoitavat Klubitalon henkilökunta ja jäsenet, eivät siirtymätyöhön erikoistuneet henkilöt.
j. Klubitalon sisällä ei ole siirtymätyöpaikkoja. Taustaorganisaatiossa olevien siirtymätyöpaikkojen täytyy olla Klubitalon ulkopuolella ja täyttää kaikki edellä mainitut kriteerit.